kontakt@dzikakrew.pl

Zapisy

Uczestnictwo

Uczestnikiem może być osoba, która spełniła wszystkie poniższe warunki:

  • zapoznała się z treścią Regulaminu imprezy i zaakceptowała jego treść,
  • zgłosiła chęć udziału w zawodach poprzez stronę internetową https://elektronicznezapisy.pl/event/3399.html lub osobiście w Biurze Zawodów,
  • podpisała oświadczenie o udziale w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność,
  • dokonała odpowiedniej opłaty startowej – przelewem na konto Organizatora lub gotówką w Biurze Zawodów,
  • w dniu Zawodów ma ukończone co najmniej 18 lat lub startuje pod stałą opieką osoby dorosłej, która poświadczyła ten fakt pisemnie w Biurze Zawodów,
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją imprezy.

Opłata startowa

  • Wysokość opłaty startowej wynosi

termin / trasa

TP 5

TP 25, TR 25

TP 50, TP 100, TR 100, TR 150

do 31 maja 2019

10 zł

30 zł

60 zł

od 1 czerwca do 18 sierpnia 2019

20 zł

40 zł

80 zł

gotówka w Biurze Zawodów

30 zł

50 zł

100 zł

  • Osoby niepełnoletnie są zwolnione z opłaty startowej.
  • Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze startu i zwrotu wpłaconej opłaty startowej pomniejszonej o 50% opłaty manipulacyjnej najpóźniej do dnia 31 lipca 2019.